JRR Ozon & Fastighetsteknik AB -
Ozon
 
JRR Ozon & Fastighetsteknik erbjuder den senaste tekniken för effektiv luktsanering och sterilisering av ytor. 
 
Vad är ozon?
Ozon (O3) är en specialform av syre som består av tre syreatomer per molekyl. Det är en mycket reaktiv och starkt oxiderande gas som känns igen på sin karakteristiska lukt. Det oxiderar organiska och oorganiska ämnen. Under oxidationen delas bakterier, sporer, virus, lukter, mikroorganismer på ett effektivt sätt. Restprodukter är oftast syre, koldioxid och vatten.
 
Ozon fyller en livsviktig funktion genom att avskärma jorden från den farliga delen av solens ultravioletta strålar. Samtidigt är gasen giftig när den förekommer på marknivå.
 
Ozonlagret uppstår i stratosfären genom reaktion mellan syreatomer och syremolekyler:
O+O2= O3 Marknära ozon däremot bildas bl.a. av kväveoxider och luftens syre under inverkan av kolväten, ultraviolett solstrålning och värme. Ozon bildas också vid elektriska urladdningar, till exempel åska
 
Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel. En egenskap som gör gasen till en effektiv luktsanerare och ett verkningsfullt desinfektionsmedel för luft och vatten.  
 
OZON RENAR LUFT OCH VATTEN
Ozonets oxiderande förmåga i kombination med harmlösa biprodukter har länge använts för att rena luft och vatten från mikroorganismer, bakterier och andra föroreningar. 
 
OZONGENERATORER FÖR VARJE BEHOV
Ozon kan varken transporteras eller lagras. Därför måste gasen tillverkas direkt på plats där den ska användas. Våra ozongeneratorer producerar ozon direkt ur luftens syre med hjälp av el. Inga tillsatser behövs och det blir inte några restprodukter att ta hand om. 
 
Livsviktig men farlig.
Ozon (O3) är en specialform av syre som består av tre syreatomer per molekyl. Det är en mycket reaktiv och starkt oxiderande gas som känns igen på sin karakteristiska lukt.
 
Ozon fyller en livsviktig funktion genom att avskärma jorden från den farliga delen av solens ultravioletta strålar. Samtidigt är gasen giftig när den förekommer på marknivå. 
 
Ozonlagret uppstår i stratosfären genom reaktion mellan syreatomer och syremolekyler: O+O2= O3. Marknära ozon däremot bildas bl.a. av kväveoxider och luftens syre under inverkan av kolväten, ultraviolett solstrålning och värme. Ozon bildas också vid elektriska urladdningar, till exempel åska.  
 
Ozon är en giftig gas och kan i höga koncentrationer irritera ögon och luftvägar. Ozonhalten styrs enkelt med en sensor som automatiskt stänger av generatorn så fort nivån når inställt värde.  
 
Hygieniska gränsvärden Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2005:17.
Hygieniska gränsvärden, gäller följande för ozon:
Nivågränsvärde (NGV) 0,1 ppm (0,2 mg/m3)
Takgränsvärde (TGV) 0,3 ppm (0,6 mg/m3  
 
DEN TEKNISKA ANVÄNDNINGEN FÖR OZON ÄR I FÖRSTA HAND:
  • Att förbättra luftkvaliteten och avlägsna oönskad lukt
  • Ett sätt att ta bort matos och fett från imkanaler
  • Oskadliggöra bakterier och virus
  • Desinfektion av dricksvatten och vatten i bryggerinäringen
  • Som ersättning till klor i pooler
  • Blekning av pappersmassa
 
Ozon som luktsanerare:
Ozon oxiderar illaluktande ämnen till andra ämnen som inte luktar. I första hand syrgas, vatten och koldioxid.
 
 
Ozon är en mycket instabil gas vilket innebär att ozonmolekylen O3 lätt sönderfaller i en tvåatomig syremolekyl O2 - vanlig syrgas - och en fri syreatom O. När ozon kommer i kontakt med en odör eller en VOC (Volatile Organic Compounds) frigörs syreatomen som omedelbart reagerar med odören eller VOC och oxiderar denna till en luktfri harmlös substans.  
 
En kontinuerlig tillförsel av små doser ozon är ett effektivt sätt att eliminera dålig lukt från matos, mögel, organiskt avfall, mänskliga aktiviteter med mera. Ozonbehandling är också den mest överlägsna metoden för sanering av luktskadade lokaler från brand, torrkokning, liklukt och andra oönskade odörer.  
 
VOC är allmänna föroreningar i inomhusluft och flera hundra har identifierats. Föroreningskällor är utomhusluft, tobaksrök och annan förbränning, byggnadsmaterial och inredning, konsumtionsprodukter, aktiviteter och människor.
  
Oxidation är en kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner. Elektroner kan inte existera fritt utan måste tas upp av ett ämne som därvid reduceras. Oxidation och reduktion sker alltid samtidigt.
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint